0475-339332 info@commcom.nu

Privacy

Commcom, gevestigd aan Stationsweg 7, 6101 HK Echt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stationsweg 7
6101 HK Echt
+31 475 339 332

Ingrid Van Sloun is de Functionaris Gegevensbescherming van Commcom. Zij is te bereiken via ingrid@commcom.nu

Commcom Communicatie Company gevestigd te Echt verwerkt persoonsgegevens en doet dat geheel conform de geldende Europese en Nederlandse wetten. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en wij verwerken en beveiligen deze gegevens dan ook met grote zorg. Commcom verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt met een welomschreven en legitiem doel dat vóór de verwerking aan de betrokkene kenbaar wordt gemaakt. Wij erkennen dat de persoonsgegevens eigendom zijn van de betrokkene en dat deze altijd het recht heeft tot inzage, rectificatie en wissen van diens gegevens, conform de eisen die de wet daaromtrent stelt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via receptie@commcom.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan voor het doel waarvoor ze verzameld en/of verwerkt zijn, tenzij dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting en ze worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Commcom maakt gebruik van Cookies, dit om een goede verbinding met onze website mogelijk te maken en indien voor andere doeleinden, bijvoorbeeld analyse van bezoeken aan onze website. Het verkeer tussen onze computer en die van derden is beveiligd via een SSL verbinding. Waar dat in redelijkheid mogelijk is, vindt encryptie van het dataverkeer plaats.

Commcom verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Commcom analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Commcom volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Commcom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personeel en -personeelsdossiers: 2 maanden na uit dienst treden
 • Marketingactiviteiten in dienst van onze klanten: 1 jaar na beëindiging van contract worden de gegevens uiterlijk aan u terug gestuurd en verwijderd uit onze systemen.
 • Telefoonservice: berichten: worden ieder half jaar gewist.
 • Opgenomen gesprekken bij onze telefoonprovider worden wekelijks gewist.

Commcom deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Commcom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Commcom uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Wij maken gebruik van clouddiensten van Google via een beveiligde verbinding. Bij aanvragen van whitepapers en factsheets via onze website worden de door u opgegeven voor- en achternaam en e-mailadres opgeslagen in een bestand uitsluitend bestemd voor onze eigen direct marketing doeleinden en geeft u ons door uw aanvraag toestemming daartoe. Vanaf de tweede toezending kunt u gebruik maken van de opt-out functie, waarna uw gegevens gewist worden en niet verder gebruikt of opgeslagen.

Een klacht behandelen wij met voorrang en altijd binnen 30 dagen na ontvangst. U kunt deze klacht mailen naar Mevr. Ingrid Van Sloun via ingrid@commcom.nu .
Ook heeft u het recht een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30 te 2594 AV Den Haag.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Commcom en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ingrid@commcom.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Commcom wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Commcom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze receptie of via ingrid@commcom.nu